Over ons

Het Blokland is een neutrale bijzondere school voor primair onderwijs (P.O.).
Neutraal houdt in dat ouders, van welke gezindte, levensovertuiging, sekse of afkomst dan ook, welkom zijn om hun kind aan te melden. Het Blokland heeft geen enkele binding met een religieuze of levensbeschouwelijke instelling.

Aandacht voor verschillen
Op onze school is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren omgaan met elkaars verschillen. Daarbij gaan we uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Het respect en de waardering voor anderen vinden we niet alleen een kwestie van woorden, maar ook van gedrag, zowel van leerkrachten, leerlingen als van de ouders. Leerkrachten en schoolleiding hebben hierbij een voorbeeldfunctie.

De school in de samenleving
Onze school is onderdeel van de samenleving en staat open voor invloeden en ontwikkelingen. Wij dragen actief bij aan alle waarden, meningen en gedragingen die nodig zijn om te komen tot een samenhangende, sociale samenleving in ons dorp. Wij willen kinderen begeleiden op weg naar hun volwassenwording met het doel om zelfstandig denkende burgers van onze democratische samenleving te worden.

Burgerschapsvorming is een leergebied waar deze aspecten in worden aangeboden. In het vorige schooljaar is er een beleidsdocument “burgerschapsvorming” ontwikkeld. Bovendien is er een leerlingenraad opgericht, met het doel om de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs en hun school te vergroten. Belangrijk daarbij is het gegeven dat kinderen leren democratisch te denken en te handelen.

Leeromgeving
Wij streven naar een schone, opgeruimde, overzichtelijke en veilige school, waarbinnen ook de werkstukken van kinderen tentoongesteld worden. De lokalen stralen gezelligheid uit en zijn overzichtelijk. Om de kinderen alle kans te geven zich te ontwikkelen, zorgen wij voor uitdagend lesmateriaal, waaronder moderne computers en IPads met moderne software om de lessen te ondersteunen en aantrekkelijk te maken.

Digitale ondersteuning bestaat er voor o.a. de rekenlessen, de lessen voor aardrijkskunde, voor het aanvankelijk lezen, rekenen en voor Engels, begrijpend lezen (nieuwsbegrip).