Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggen-schapsraad (MR)?
De MR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR van het Blokland bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. Het hoofddoel van de MR is het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van iedereen op school. Het gaat daarbij om het algemene belang, dus niet om individuele problemen van een personeelslid, leerling of ouder.

Wie zitten er in de MR?
Karina Heijnen
(personeelsgeleding, voorzitter)    

Jannie Okken
(personeelsgeleding, secretaris)    

Udo van Urk
(oudergeleding, lid)    Noordscheschut

Margriet Wiebing
(oudergeleding, lid)    Noordscheschut

Wat doet de MR?
De MR heeft advies-of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. In het MR reglement is vastgelegd over welke zaken een MR advies- of instemmingsrecht heeft. Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Daarnaast mag de MR elk standpunt dat zij heeft ook ongevraagd kenbaar maken aan de directie. De MR overlegt over onderwerpen zoals:

•    Onderwijskundig beleid
•    Grondslag / identiteit van de school
•    Formatieplan en groepsformatie (procedure benoeming nieuwe directeur)
•    Het schoolplan
•    De besteding van geld en gebouwen (MFA)
•    Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
•    Kwaliteitszorg
•    Veiligheid (in en rond de school)

Waarom is er een MR?
Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de MR bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders en leerlingen hebben belang bij goed onderwijs en een veilige schoolomgeving.

Hoe kunt u de MR bereiken?
De MR wil graag contact met u en nodigt ouders en personeel uit om vragen te stellen. Hiervoor heeft de MR een eigen e-mailadres mr.hetblokland@primenius.nl. De MR zoekt uw vraag uit en geeft dan antwoord. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook MR-leden direct aanspreken op het plein.