Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ouderbetrokkenheid betekent niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kind. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschapsraad op school, als vrijwilliger of “gewoon” als gesprekspartner. In ons onderwijs wordt uitgegaan van een leef- en werkgemeenschap waarbij er een duidelijke relatie wordt gelegd tussen thuis en school.