Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ouderbetrokkenheid betekent niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kind. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschapsraad op school, als vrijwilliger of “gewoon” als gesprekspartner. In ons onderwijs wordt uitgegaan van een leef- en werkgemeenschap waarbij er een duidelijke relatie wordt gelegd tussen thuis en school.

Oudervereniging en vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage kunt u voor 10 oktober a.s. overmaken op het IBANnummer van de oudervereniging.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is als volgt vastgesteld:
eerste kind            € 16,00
tweede kind          € 14,00
derde kind            € 12,00
Voor kinderen, die in de loop van het jaar op school komen, geldt de volgende regeling:

  • Leerlingen, die in de eerste helft komen: als hierboven;
  • Leerlingen, die in de tweede helft komen: de helft van de hierboven vermelde bedragen;
  • Leerlingen, die in de laatste zes weken komen zijn vrijgesteld;
  • De ouders worden verzocht de bijdrage voor 10 oktober te voldoen.

Bijdrage schoolreizen
De bijdragen voor de schoolreizen zijn als volgt:
Groep 1 / 2                                                                                   € 15,00 per kind
Groep 3 t/m 5                                                                               € 15,00 per kind
Groep 6 t/m 8 (drie dagen schoolkamp)                                     € 35,00 per kind
De meerkosten worden betaald uit de kas van de oudervereniging. De betalingsdatum zal t.z.t. bekendgemaakt worden.