Onze informatievoorziening
Op "Het Blokland" worden de ouders op de volgende wijzen van informatie voorzien:

a. Zakelijke ouderavond. In oktober / november organiseert de oudervereniging een zakelijke ouderavond met het bespreken van o.m. jaarverslagen en het kiezen van haar leden. Eén keer per twee jaar wordt er iemand van buiten school uitgenodigd om een bepaald onderwijskundig of pedagogisch thema met de ouders te bespreken.

b. Tienminutengesprekken. Drie keer per schooljaar worden de ouders van de kinderen van de groepen drie t/m acht op een contactmiddag / avond uitgenodigd om de rapporten van hun kinderen met de groepsleerkrachten te bespreken. Voor de ouders van de kleuters is er dan een "tienminutengesprek" over de ontwikkeling van hun kind.

c. Huisbezoek. De groepsleerkracht van de kinderen in groep 2 maakt een afspraak met de ouders voor een huisbezoek. Voor de ouders van de oudste kleuters neemt de leerkracht dan het eerste rapport van het schooljaar mee. Voor de groepen drie t /m acht wordt er alleen huisbezoek afgelegd wanneer dit wenselijk wordt gevonden.

d. Gesprek na schooltijd. Veel ouders halen hun kinderen zelf van school. Dat kan ook een moment zijn om even wat te vragen of een afspraak te maken voor een gesprek op school of bij u thuis. Uiteraard kan dit ook telefonisch geregeld worden.

e. Open dagen en bijwonen van lessen. In februari worden er door bijna alle basisscholen in Hoogeveen zogenaamde "Open dagen" gehouden. "Het Blokland" doet hier ook aan mee. Ook wordt aan alle ouders de gelegenheid geboden om op een ochtend de lessen van hun kind(eren) bij te wonen. U wordt hiervoor uitgenodigd middels de vrijdagbrief.

f. Koffie-uurtjes Gedurende het schooljaar worden verschillende koffie-uurtjes georganiseerd. Hier kunnen thema’s aan verbonden worden, maar ouders hebben ook de mogelijkheid om zelf over dingen te sparren. 

g. Feestavond. Het schooljaar wordt jaarlijks afgesloten met een feestavond voor jong en oud.

h. Schoolgids. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt aan de ouders een geactualiseerde schoolgids uitgereikt.

i. Website. Veel (actuele) informatie kunt u vinden op onze website www.hetblokland.nl ; wanneer ouders bezwaren hebben tegen het plaatsen van foto´s met daarop hun kind(eren) dienen ze dit te melden bij de directie.