Alle 2e-jaars worden in de loop van dit schooljaar gescreend door de logopediste van de jeugdgezondheidszorg. De ouders/verzorgers en de stamgroepleid(st)ers vullen een vragenlijst in. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze vragenlijsten volgt eventueel een nader onderzoek door de logopediste. De logopediste van de JGZ constateert alleen spraakproblemen, maar behandelt niet. Mocht er behandeling noodzakelijk zijn, dan verwijst zij, via de huisarts, door naar een praktijk voor logopedie.